Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Centrum Leek

Herziening bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Leek-Centrum

Op 19 februari 2014 heeft de gemeenteraad van Leek een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor het centrum van Leek vastgesteld.
Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan borduurt voort op de Ruimtelijke inventarisatie en analyse waarin het ruimtelijk beleid voor het centrum in de komende jaren wordt weergegeven. Lees meer informatie over het bestemmingsplan.

Centrumpanel

Het Centrumpanel bestaat uit een groep mensen die de plannen in een vroeg stadium bespreken en van op- en aanmerkingen voorzien. In het Centrumpanel hebben leden van de Handelsvereniging Leek-Nietap, de Historische Kring Leek en enkele centrumbewoners zitting. De adviezen van het Centrumpanel worden meegewogen bij beslissingen van het college van Burgemeester en Wethouders. Zaken waar het Centrumpanel in de afgelopen periode over heeft geadviseerd:

  • Blauwe zone in centrum van Leek
  • Ridderhof
  • Leecke Staete
  • Ontwikkelingen Centrumschoollocatie
  • Parkeerbalans in het centrum\
  • Project Leek Nietap

Naast het Centrumpanel is er ook een Centrumteam.

Centrumteam

In de gemeente Leek is een Centrumteam opgericht. Het Centrumteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de Handelsvereniging Leek-Nietap, winkelcentrum de Liekeblom en lokale makelaars. Doelstelling van het Centrumteam is het ontwikkelen van het centrum tot een koopcentrum met een hoog kwaliteitsniveau en een grote diversiteit aan producten, waardoor er nog meer bezoekers komen.

Het Centrumteam komt voort uit alle activiteiten rond de herinrichting van de openbare ruimte in Leek en Nietap. Naast het upgraden van het straatbeeld is het streven dat ook de kwaliteit van het aanbod in- en de uitstraling van het centrum verbetert.

Dat wil men bereiken door gezamenlijk op te trekken bij de werving van nieuwe ondernemingen en de promotie voor het centrum van Leek. Gekeken wordt bijvoorbeeld hoe met de leegstand in het centrum van Leek kan worden omgegaan. Door informatieuitwisseling en het betrekken van deelnemers uit dit overleg bij nieuwe initiatieven staat men sterker.

De stand van zaken - mei 2015

Project Leek/Nietap

Het project Leek/Nietap gaat over een sterke kwaliteitsverbetering van het openbare gebied in het centrum van Leek en Nietap. In het gebied De Dam, Bosweg en Schreiershoek is een bomenlaan gemaakt met platanen. De Dam is ingericht als eenrichtingsweg. Het gebied 'De Tip' is ingericht als parkeerplaats voor langparkeren en ook bij de Liekeblom zijn nieuwe parkeerplaatsen gemaakt.. Op de J.P. Santeeweg in Nietap zijn de bestaande bomen ook vervangen door platanen. In het hele gebied is de bestaande bestrating vervangen door rode Hollandse gebakken klinkers.

Waterelement Schreiershoek

Op de Schreiershoek is begin 2014 een waterelement geplaatst dat verwijst naar het water dat tot de jaren 60 van de vorige eeuw door het centrum van Leek liep. Het project is afgerond met het plaatsen van platanen rond het waterelement.

Vlonder bij Boveneind/Kerkweg

De vlonder tussen het Boveneind en de Kerkweg wordt in het voorjaar van 2015 vervangen. Bij deze vervanging wordt het water deels weer zichtbaar gemaakt. Er komt een kleinere vlonder waarop het herdenkingsmonument wordt geplaatst. De werkzaamheden zullen naar verwachting voor de zomer zijn afgerond.


De Samuel Leviestraat

Het deel van de Samuel Leviestraat tussen Albert Heijn en Lidl is ingericht als zogenaamd shared space-gebied.

Veel vragen

Over deze nieuwe inrichting komen veel vragen binnen bij de gemeente. Veel weggebruikers voelen zich niet veilig in het gebied. Dat komt vooral omdat de duidelijkheid verdwenen is. Voorheen had iedereen zijn of haar deel van het openbare gebied; de voetganger het voetpad, de fietser het vrij liggend fietspad en de automobilist de rijbaan.

Gevoel van veiligheid

Het gevoel van veiligheid is verdwenen doordat de ruimte nu met elkaar gedeeld moet worden (shared space). Juist dat gevoel van onveiligheid laat mensen beter opletten. Uit onderzoek blijkt dat dit resulteert in minder ongelukken, dus meer veiligheid.

Aanpassingen

Op basis van de binnengekomen vragen en opmerkingen zijn gesprekken gevoerd met diverse (maatschappelijke) organisaties over plannen om de situatie te verbeteren. Uit deze gesprekken blijkt dat er veel draagvlak is voor het verplaatsen van het punt waar fietsers de weg op komen. Dat gaat dus ook gebeuren. Dat geldt ook voor het accentueren van de centrale voetgangers-oversteek. Verder wordt de inritconstructie naar bijvoorbeeld de Pulvertorenstraat veranderd  in een gelijkwaardige kruising.  De plannen zijn afgelopen najaar besproken met betrokken (maatschappelijke) organisaties.

Het plan

De besproken plannen zijn dit voorjaar verder uitgewerkt. De aansluiting en het fietspad op de rijbaan wordt verlegd naar de kruising met het Molenkanaal waar een brugsuggestie wordt gemaakt. Deze brugsuggestie markeert de entree van het centrum. De kruisingen met de Pulvertorenstraat en de parkeerplaats worden gelijkwaardig gemaakt en de centrale voetgangersoversteekplaats wordt gemarkeerd met zogenaamde 'glow in the dark' stenen. Deze stenen zijn overdag wit en lichten in het donker groen op. De Samuel Leviestraat wordt, vanaf de Pulvertorenstraat tot aan het Boveneind, eenzijdig begeleid door blokhagen. Omdat twee bestaande invalidenparkeerplaatsen midden op het parkeerterrein nauwelijks worden gebruikt, worden deze vervangen door vier gewone parkeerplaatsen.

Uitvoering

Op dinsdag 26 mei wordt gestart met de werkzaamheden voor de aanpassing Samuel Leviestraat te Leek. De Samuel Leviestraat wordt ter hoogte van de Pulvertorenstraat voor het doorgaande verkeer gestremd. Het verkeer wordt omgeleid via gele omleidingsborden. De werkzaamheden duren tot aan de bouwvak-vakantie (week 29, 17 juli 2015).

 

 

Tolberterstraat

Hoewel de Tolberterstraat geen onderdeel uitmaakte van het oorspronkelijke plan is het gelukt de straat een bij het centrum passende kwalitatieve uitstraling te geven. Vanwege de geringe breedte is in deze straat gekozen voor het plaatsen van knotplatanen. Aan het eind van de straat, ter hoogte van het Molenkanaal, is een bak met platanen geplaatst om ongewenst verkeer te weren en bezoekers het gevoel te geven dat het winkelgebied is begrenst. Ook aan het begin, op de Dam, zijn zitelementen geplaatst om het inrijden in de straat zoveel als mogelijk te beperken.

Parkeren in het centrum van Leek

In een groot deel van het centrum van Leek en Nietap geldt een 'blauwe zone'. De maatregel om de blauwe zone uit te breiden is genomen om lang parkeren tegen te gaan en kort parkeren te bevorderen. In 2010 is de regeling in overleg met het Centrumpanel geƫvalueerd. Geconstateerd is dat de regeling een gunstig effect heeft op de parkeerdruk in het gehele centrum.

Meer parkeerplaatsen in het centrum

Met de herinrichting van het centrum van Leek is het totale aantal parkeerplaatsen met ongeveer 100 plekken toegenomen.Met de leden van het centrumpanel is afgesproken het parkeren regelmatig te blijven evalueren.

Lees meer informatie over het parkeren en de bezoekerskaart...

Meer informatie

Via de Midweek en de gemeentelijke website informeren we u over de vorderingen van het project en de momenten waarop inspraak mogelijk is.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met Ubo Bezuijen, projectleider van het centrum, telefoon (0594) 55 15 15, e-mail: u.bezuijen@leek.nl