Financiën

Er gaat veel geld om bij de gemeente Leek. Daarom maakt de gemeente ieder jaar een kadernota en een begroting. Hierin staat hoeveel geld er het volgende jaar binnenkomt en waaraan geld wordt uitgegeven. Het college van burgemeester en wethouders biedt elk voorjaar aan de gemeenteraad de Kadernota aan.

In de kadernota worden ook alle beleidsvoornemens voor de komende 4 jaren opgenomen. Na vaststelling wordt de kadernota verder uitgewerkt in de begroting, die de gemeenteraad in het najaar vaststelt.

Gedurende het begrotingsjaar informeert het college de raad op hoofdlijnen over de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting, het verloop van de budgetten en investeringen. Deze financiële tussenrapportage wordt 2 keer per jaar opgesteld.

Na afloop van elk jaar stelt de gemeente een jaarrekening vast.

Pagina opties