Rekenkamercommissie

Gemeente Leek heeft een gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) met de gemeenten Marum en Zuidhorn.

Voorzitter is de heer drs. A. A. Vlaardingerbroek. Leden: mevrouw mr. N. Brameijer en de heren drs. P.J.A. Praat  en dr. ing. P.O. de Jong.

De RKC wil bijdragen aan de kwaliteit van het lokale bestuur van de gemeente Leek, aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de publieke verantwoording daarover.

De RKC doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtma-tigheid van het door de gemeente gevoerde beleid en bestuur. 
Wordt het beleid van de gemeente volgens plan uitgevoerd? 
Worden de doelen van het beleid gerealiseerd? 
Dat zijn vragen die in een doelmatigheidsonderzoek aan de orde kunnen komen. Er is daarbij aandacht voor beleid dat de burger direct raakt, zoals op de gebieden zorg, werk en inkomen en duurzame ontwikkeling.

Bij een rechtmatigheidonderzoek kijkt de RKC naar de relatie tussen financiƫle resultaten, geleverde prestaties en bereikte effecten. Doel is om inzicht te krijgen in de besteding van het overheidsgeld: heeft de gemeente bereikt wat ze zich heeft voorgenomen? Heeft de gemeente gedaan wat ze wilde doen en heeft het gekost wat het volgens de begroting mocht kosten?

De RKC controleert de jaarrekening niet. Dus het werk van de accountant wordt niet overgedaan. 
 
Voor contact met de RKC Leek-Marum-Zuidhorn is de Griffie van de gemeente Zuidhorn te bereiken:

Griffie gemeente Zuidhorn, Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
telefoon: (0594) 50 87 81
e-mail:  griffie@zuidhorn.nl 

Vergaderingen

De Rekenkamercommissie vergadert iedere maand.

Pagina opties