Vergaderingen gemeenteraad

Vergaderingen

De vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de vergaderingen volgen vanaf de publieke tribune. De tijdstippen, agenda's en voorstellen voor de raad(scommissie)vergaderingen kunt u lezen in het Vergaderoverzicht.

Aankondigingen van vergaderingen

Aankondigingen van de vergaderingen vindt u in het gemeenteblad. Vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis, in de regel op iedere eerste en derde woensdagavond van de maand. U kunt zich abonneren op het gemeenteblad, zodat deze altijd per e-mail naar u toekomt.

Raadscommissie: 2 sessies

De raadscommissie houdt van 19.30 uur tot circa 21.00 uur maximaal 2 parallelle sessies over verschillende onderwerpen. In iedere sessie zijn er maximaal uit iedere fractie 2  raadsleden of vaste vervangers aanwezig en kunnen burgers inspreken over onderwerpen op de agenda. 

Om circa 21.00 uur is er een korte pauze met gelegenheid voor raadsleden om te netwerken met burgers of te overleggen met eigen fractieleden, andere fracties en collegeoverleg.

Raadsvergadering

Na de raadscommissies vindt de raadsvergadering plaats. Daarin wordt het besluitvormend debat over geagendeerde onderwerpen gehouden. Daarnaast het vaststellen van verslagen, het doen van mededelingen en het houden van de rondvraag.

Dit zijn niet de onderwerpen die dezelfde avond in de raadscommissie aan de orde zijn geweest. De agendacommissie bepaalt wanneer deze onderwerpen op de agenda komen.

Inspreken

Bij de raadsvergadering kunt u inspreken over zaken die niet recent in raadscommissie- en/of de raadsvergaderingen aan de orde zijn of zijn geweest. Het gaat dus om nieuwe of onverwachte situaties, ontwikkelingen of problemen, die niet op de agenda staan.

Agendacommissie

De agendacommissie bereidt vergaderingen van de raadscommissie en de raad voor. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters en de voorzitter van de raad. De griffier is secretaris van de agendacommissie.

Presidium

Het presidium is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond de werkzaamheden van de gemeenteraad.

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad, de griffier en de fractievoorzitters. D.U. (Douwe) van der Wier, fractievoorzitter van het CDA, is voorzitter van het presidium. In het presidium heeft elke fractievoorzitter 1 stem.

Het presidium komt minimaal 4 keer per jaar bijeen.

Pagina opties