Paspoort

 • Wat is het?

  Een nationaal paspoort is een officieel reisdocument geldig voor ieder land ter wereld.

  Meenemen:
  - alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten
  - 1 recente pasfoto
  - indien aanvraag minderjarige, toestemmingsformulier

  Maak een afspraak

  Uitleg

  Elke Nederlander kan een nationaal paspoort aanvragen. Met dit document kan naar ieder land ter wereld worden gereisd. Tevens kan het dienst doen als officieel identiteitsbewijs.

 • Wat moet ik doen?

  Informatie

  Nadere informatie kan verkregen worden bij het team Burgerzaken, telefoon 0594 - 55 15 15.

  Aanvragen

  De aanvraag dient persoonlijk bij de balie van Burgerzaken op het gemeentehuis te worden ingediend.

  Stappen en doorlooptijd

  1. De aanvrager overhandigt de nodige bescheiden aan de baliemedewerker.
  2. De baliemedewerker stelt de identiteit van de aanvrager vast.
  3. Eventueel wordt bij de politie of de Centrale Recherche Informatiedienst nagevraagd of het paspoort wel of niet verstrekt mag worden. Eventueel kan de aanvraag worden aangehouden indien nader onderzoek nodig is.
  4. Voor iemand die onder curatele staat is schriftelijke toestemming nodig van de curator.
  5. Indien de politie of Centrale Recherche Informatiedienst niet aangeeft dat het paspoort niet zou mogen worden verstrekt, wordt het paspoort vervaardigd en na vijf werkdagen kan de aanvrager deze afhalen.
  6. Indien het paspoort wordt aangevraagd na vermissing van het oude paspoort, wordt nader onderzoek gepleegd. Indien het onderzoek geen bijzonderheden oplevert, wordt het paspoort een week na het aanvragen verstrekt. Men moet het originele proces-verbaal bij het verzoek indienen.
  7. Aan de balie bij Burgerzaken legt u een verklaring van vermissing af.

  Resultaat

  1. De aanvraag wordt goedgekeurd.
  2. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

  Oplevering

  Na 5 werkdagen ligt het document klaar op het gemeentehuis tenzij nader onderzoek gedaan moet worden. Bij een spoedaanvraag ingediend vóór 12.00 uur ligt het document de volgende dag na 09.00 uur klaar.

  Bezwaar en beroep

  Tegen een weigering om de gevraagde vergunning of document te verlenen kan bezwaar gemaakt worden. Dat kan door een met redenen omkleed en ondertekend bezwaarschrift binnen zes weken naar de burgemeester te sturen.

  Wanneer de burgemeester niet binnen acht weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager ook een bezwaarschrift tegen deze kennelijke weigering (ook wel fictieve weigering genoemd) bezwaar aantekenen bij de burgemeester.

  In de regel wordt over het bezwaarschrift geadviseerd door de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Vaak wordt de bezwaarde en eventuele belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun bezwaren mondeling toe te lichten op een hoorzitting.

  Indien de burgemeester het bezwaarschrift na advisering geheel of gedeeltelijk afwijst staat voor belanghebbenden beroep open bij de rechtbank te Groningen. In dringende gevallen kan men de president van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening, voorwaarde daarbij is wel dat tevens een bezwaarschrift wordt ingediend.

  Externe instanties

 • Wat heb ik nodig?

  Benodigde gegevens

  Naam en adres van de aanvrager

  Documenten/bescheiden

  • Alle geldige en verlopen reisdocumenten meenemen die u in uw bezit heeft. Heeft u nog nooit een reisdocument gehad en bent u wel in het bezit van een rijbewijs dan moet u deze meenemen voor legitimatie. Bij het ontbreken van een identiteitsbewijs wordt door de ambtenaar een nader onderzoek ingesteld om uw identiteit vast te stellen.
  • Bij diefstal of verlies legt u een verklaring van vermissing af bij Burgerzaken. Indien u uw reisdocument in het buitenland bent kwijtgeraakt, legt u ook een verklaring van vermissing af bij Burgerzaken. Uw gestolen of vermiste reisdocument wordt geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen. Indien het document later wordt teruggevonden, kan het niet meer worden gebruikt. Het document moet wel worden ingeleverd bij de gemeente. Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben.Tot 18 jaar is hiervoor toestemming nodig van de gezaghouder(s). Indien de aanvrager onder curatele staat, moet de curator toestemming geven.
  • Een recente, goedgelijkende pasfoto van de aanvrager zonder hoofddeksel recht van voren genomen (kleur, geen automaat- of schoolfoto's). Voor meer informatie: kijk op de website www.paspoortinformatie.nl
  • Als het kind minderjarig is, neem een ingevuld formulier "Toestemming afgifte paspoort en/of Identiteitskaart aan een minderjarige" mee, zie "Openbare documenten"
 • Wat kost het?

  Tarieven 2018
  Paspoort voor 18 jarigen en ouder (10 jaar geldig) € 65,30
  Paspoort voor jongeren tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 52,00
  Tarief spoedaanvraag (excl. kosten paspoort) € 47,55
  Zakenpaspoort € 65,30
  Tweede paspoort € 65,30
 • Wetgeving

 • Voorwaarden

  Gebruik vingerafdrukken

  De vingerafdrukken worden gebruikt om bij het aanvragen en uitreiken van het paspoort te controleren of de persoon die het document aanvraagt ook de rechtmatige houder daarvan is. 

  Reizen met kinderen

  Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zijn alleen met hun kind reizen.

  Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is geen persoonscontrole, maar naar of vanuit een land buiten dit gebied wel. De Koninklijke Marechaussee moet dan bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag.

  In Nederland heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit wordt door de marechaussee gebruikt als aanknopingspunt om vast te stellen hoe het zit met het ouderlijk gezag/voogdij over een in Nederland wonend kind. Mocht uit de BRP geen duidelijkheid komen, dan kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek. Andere landen hanteren hun eigen regels bij grenscontrole. Nederland heeft daar geen invloed op.

  Verklaring ouderlijk gezag

  Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen:

  • verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder (download het daarvoor bestemde formulier - pdf, 390 kB)
  • recent uittreksel gezagsregister
  • recent uittreksel BRP
  • kopie van paspoort van toestemminggevende ouder
  • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang
  • eventueel het ouderschapsplan
  • eventueel geboorteakte.

  Vermissing 

  Als een paspoort is gestolen of verdwenen, legt u een verklaring van vermissing af bij Burgerzaken.

  Zakenpaspoort

  Als u veel reist dan kunt u overwegen een zakenpaspoort aan te schaffen. Dit document heeft 66 bladzijden in tegenstelling tot het nationaal paspoort dat 34 bladzijden heeft. De extra bladzijden bieden meer ruimte voor visa en voor in- en uitreisstempels. 

  Tweede paspoort

  Als u voor zaken of uw beroep veel verschillende landen bezoekt, kunt u een tweede paspoort nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede paspoort kan ook nodig zijn wanneer u regelmatig dringend moet reizen naar visumplichtige landen. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land.Het tweede paspoort is twee jaar geldig. 

  Voorwaarden verstrekking

  De aanspraak op verstrekking van een tweede paspoort is met ingang van 1 april 2001 aangescherpt. Deze maatregel beoogt een te gemakkelijke verstrekking van tweede paspoorten te voorkomen en daarmee bij te dragen aan het voorkomen van misbruik van reisdocumenten. Slechts personen die kunnen aantonen dat zij voor zakelijke of beroepsmatige redenen een tweede paspoort nodig hebben, kunnen een verzoek doen tot verstrekking daarvan. 

  Meenemen:

  • alle in bezit zijnde reisdocumenten
  • een recente, goed gelijkende pasfoto (met het gezicht recht vooruit)
  • u moet aantonen dat u het tweede paspoort voor zakelijke of beroepsmatige redenen nodig heeft. Dat kan door het tonen van documenten als uittreksels van de Kamer van Koophandel, zakelijke contracten, uitnodigingen van buitenlandse bedrijven of vergelijkbare documenten
 • Openbare documenten

Pagina opties