Subsidies

De gemeente Leek subsidieert verschillende organisaties en initiatieven. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening gemeente Leek 2006. Daarnaast bestaan er subsidieregelingen per onderwerp, hierin staat hoe en wanneer u subsidie aan kunt vragen.

Algemene subsidieverordening

Subsidieverlening vindt zijn wettelijke basis in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin zijn algemene regels opgenomen over subsidiëring. Daarnaast heeft de gemeente Leek een Algemene subsidieverordening gemeente Leek 2006. Deze verordening bevat allerlei algemene bepalingen over bijvoorbeeld het indienen van een subsidieaanvraag, weigeringsgronden en de wijze van verantwoording voor verleende subsidies.

De Algemene subsidieverordening maakt een onderscheid in de volgende subsidies:

 1. incidentele subsidie, een subsidie voor in principe eenmalige en kortdurende activiteiten
 2. structurele subsidie, een jaarlijkse subsidie voor activiteiten die van onbepaalde duur zijn
 3. budgetsubsidie, een subsidie waarbij de subsidieontvanger een bedrag krijgt toegewezen om een tevoren overeengekomen takenpakket uit te voeren, een en ander desgewenst vast te leggen in een uitvoeringsovereenkomst
 4. waarderingssubsidie: een subsidie ter stimulering van activiteiten dan wel ter erkenning en waardering hiervan, waarbij geen verband bestaat tussen de kosten die de subsidieontvanger maakt en de subsidie die zij ontvangt.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting, zijn middelen beschikbaar voor structurele en incidentele subsidies. Een incidentele subsidie kunt u aanvragen tot 8 weken voor aanvang van het project of de activiteit. Een structurele subsidie kunt u aanvragen tot uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk of via de email ingediend bij het college.

Vereisten incidentele subsidies en waarderingssubsidies

Voor het aanvragen van incidentele subsidies en waarderingssubsidies zijn in ieder geval onderstaande vereisten van toepassing:

 • De subsidie kan door rechtspersonen als door natuurlijke personen worden aangevraagd.
 • Een aanvraag om een incidentele subsidie  en waarderingssubsidie bevat in ieder geval een activiteitenplan en een daarbij behorende begroting.

Vereisten structurele en budgetsubsidies

Voor het aanvragen van structurele subsidies en budgetsubsidies zijn in ieder geval onderstaande vereisten van toepassing:

 • Structurele en budgetsubsidies kunnen slechts worden verleend aan rechtspersonen.
 • Een aanvraag om een structurele subsidie bevat in ieder geval:
  1. eventuele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur ten opzichte van de vorige subsidieaanvraag
  2. een activiteitenplan
  3. een begroting van de met de in het activiteitenplan vermelde activiteiten samenhangende inkomsten en uitgaven
  4. een inhoudelijk en financieel verslag van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend
  5. gegevens over de aard en omvang van het eigen vermogen van de aanvrager
  6. een opgave van de subsidiemogelijkheden die de aanvrager bij het college of bij derden heeft openstaan en van de mate waarin hiervan gebruik is of zal worden gemaakt
 • Indien een subsidieontvanger voor de eerste keer subsidie aanvraagt, wordt naast de gegevens die worden genoemd in het eerste lid een exemplaar van de oprichtingsakte, statuten of reglement en – indien van toepassing – een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel overgelegd.
 • Een budgetsubsidie bevat in ieder geval:
  1. een beschrijving van het beoogde resultaat van de activiteiten in relatie tot de gestelde doelen, zo mogelijk uitgedrukt in meetbare resultaten
  2. een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar en het volgende boekjaar en een toelichting daarop.

Contact

Voor vragen en nadere informatie kunt u terecht bij de Gemeente Leek.
E-mail: info@leek.nl 
Telefoon: 0594 - 551515 of 14-0594

Toegekende subsidies

Pagina opties