Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Bestemmingsplannen

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. Het geeft regels voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, bossen en dergelijke. Het bestemmingsplan is het enige plan voor de ruimtelijke ordening dat rechten en plichten vastlegt. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, voorschriften en een toelichting.
U heeft de mogelijkheid om de bestemmingsplannen bij de gemeente in te zien. Onderaan deze pagina vindt u een opsomming van de te raadplegen bestemmingsplannen.

Voorbereiding bestemmingsplan

Als een bestemmingsplan in voorbereiding is, is er voor de burgers gelegenheid in te spreken. In de Informatiepagina in de Midweek wordt aangekondigd wanneer er een bestemmingsplan in voorbereiding is en wanneer een inspraakbijeenkomst wordt gehouden. Ook is het mogelijk voor een bepaalde termijn schriftelijk te reageren door een brief met uw visie te richten aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 100
9350 AC  LEEK

Ontwerp-bestemmingsplan

Vervolgens stellen burgemeester en wethouders een ontwerp-bestemmingsplan vast. Hierin zijn de visies van de insprekers meegewogen en de visies van alle insprekers staan vermeld.
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt ook op de website van de gemeente en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst. Ook dit wordt weer aangekondigd in de Informatiepagina en op de website van de gemeente. Gedurende deze zes weken kunnen burgers zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

Binnen twaalf weken na de terinzagelegging besluit de gemeenteraad over het ontwerp-bestemmingsplan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze mondeling toe te lichten. Vervolgens wordt het bestemmingsplan, al of niet gewijzigd, vastgesteld.

Beroep

Tot slot maken burgemeester en wethouders het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan bekend.
Het besluit van de gemeenteraad en het bestemmingsplan zelf liggen met bijbehorende stukken zes weken ter inzage op de afdeling VVH in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan wordt ook op de gemeentelijke website en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst. Tegen het besluit van de gemeenteraad kan alleen beroep worden ingesteld door mensen die het niet eens zijn met de beslissing over hun zienswijzen en degenen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest eerder met zienswijzen te komen. Dit beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij door belanghebbenden een verzoek tot voorlopige herziening is ingediend bij:

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag